Струни серця мого

Струни серця мого

Записи з альбому

Виконавець: Галина Менкуш / Halyna Menkush
Альбом: Струни серця мого / Strings of My Heart
Видавець: UKRmusic – UM-CD 207
Формат: Альбом, 2×CD-Audio
Дата видання: 2009
Джерело: колекція ukrmusic.online

ПЕРЕЛІК ЗАПИСІВ

«Сруни серця мого» 1 альбом / «Strings of My Heart». Album 1

01Князівна Либідь. А.Кос-Анатольський / Л.Тиглій
Princess Lybid. A.Kos-Anatolsky / L. Tyhlii
02Плач Ярославни. Ф.Кучеренко / обр. Г.Менкуш / Т.Шевченко
Lamentation of Jaroslav’s Daughter. F.Kucherenko/ arr. by H.Menkush / T.Shevchenko
03Євшан-зілля. Г.Менкуш / М.Вороний
Yevshan Herb. H.Menkush / M.Voronyi
04Дума про козака Голоту. Народна пісня / обр. Г.Менкуш
Ballad about Cossack Holota. Folk song / arr. by H.Menkush
05Легенда. А.Маціяка
Legend. A.Matsiyaka
06Дума «Буря на Чорному морі». Музика народна / обр. Ф.Глушка
Ballad «Storm on the Black Sea». Folk muusic / arr. by F.Hlushko
07Ой на горі вогонь горить. Музика народна / обр. Г.Менкуш
Oh There’s a Fire on the Hill. Folk song / music: arr. H.Menkush
08Сюїта №2 (1,2,5-ч.). М.Дремлюга
Suite #2 (parts 1,2,5). M.Dremliuha
09«Кулина», або «Про козака Плахту». Народна балада 17ст. / В. Смогитель
«Kulyna», or «About Cossack Plakhta». 17 cent. folk ballad / V.Smohytel
10Ой полети, галко. Народна пісня
Oh You Jackdow. Fly-folk song
11Ой крикнула лебедонька. Народна пісня / обр. М.Лисенка
Oh a Swan Cried. Folk song / arr. by M.Lysenko
12Гомоніла Україна. Г.Менкуш / Т.Шевченко
Hum of Voices in Ukraine. H.Menkush / T.Shevchenko
13Козака несуть. Народна пісня / обр. Г.Менкуш
Cossack is Carried Out. Folk song / arr. H.Menkush
14Кругом неправда і неволя. Г.Менкуш / Т.Шевченко
It’s Lies and Slavery Around. H.Menkush / T.Shevchenko
15Зібралися всі бурлаки. В.Заремба
All the Haulers Got Together. V.Zaremba
16Дума про золоті віки. А.Кос-Анатольський / Л.Українка
Ballade about Golden Times. A.Kos-Anatolsky / L.Ukrainka
17Сто років, як сконала Січ. Г.Менкуш / В.Стус
It’s Been a Hundred Years since Sich is Gone. H.Menkush / V.Stus

«Сруни серця мого» 2 альбом / «Strings of My Heart». Album 2

01Весняна фантазія. Г.Менкуш
Spring Fantasy. H.Menkush
02Благослови, душе моя, Господа. Г.Менкуш (за псалмами)
Bless, the Lord, o My Soul. H.Menkush (after psalms)
03Пісня про матір. А.Маціяка / В.Кот
Song about Mother. A.Matsiaka / V.Kot
04Осінь України. Г.Менкуш / В.Котовський
Ukrainian Autumn. H.Menkush / V.Kotovskyi
05Прелюдія №8. К.Дебюссі
Prelude №8. C.Debussy
06Лебідь. Г.Менкуш / О.Олесь
Swan. H.Menkush / O.Oles
07Ворони. Г.Менкуш / О.Олесь
Crows. H.Menkush / O. Oles
08Тернова ружа. Г.Менкуш / В.Іванишин
Thorny Rose. H.Menkush / V.Ivanyshyn
09І як тепер тебе забути. Г.Менкуш / Л.Костенко
How Can I Forget Now. H.Menkush / L.Kostenko
10Ноктюрн. А.Маціяка
Nocturne. A.Matsiyaka
11Чотири воли пасу я. Народна пісня / обр. А.Кос-Анатольського
Four Oxen That I Feed. Folk song / Arr. A.Kos-Anatolskyi
12Вітре буйний. Б.Фільц / Т.Шевченко
To the Fierce Wind. B. Filts / T.Shevchenko
13І снилося з ночі дівчині. Стрілецька пісня / обр. Г.Менкуш
And the Girl Dreamed at Night. Ukrainian infantry song / arr. by H.Menkush
14Ой заїхав козак, та й з Україноньки. Народна пісня / Г.Менкуш
Oh the Cossack Called In from Ukraine. Folk song / arr. by H.Menkush
15Баркарола. М.Лисенко / А.Омельченко
Barcarole. M.Lysenko / A.Omelchenko
16Як я сіно грабала зелене. Народна пісня / Г.Менкуш
How I Raked the Green Hay. Folk song / arr. by H.Menkush
17Арабеска. А.Маціяка
Arabesque. A.Matsiyaka
18Ой, Ґандзю милостива. Народна пісня / М.Лисенко
Oh You Gracious Handzia. Folk song / M.Lysenko
19Гандзя. Народна пісня / Н.Скоробагатько
Handzia. Folk song / N.Skorobogatko
20Циганочка. Стрілецька пісня / Г.Менкуш
Gipsy Dance. Ukrainian infantry song / arr. by H.Menkush
21За твої, дівчино, личенька пишні. Стрілецька пісня / Г.Менкуш
For Your Beautiful Face, Oh Girl. Ukrainian infantry song / arr. by H.Menkush
22Очерет лугом гуде. Народна пісня / Н.Скоробагатько
There’s a Hum of Rush in the Meadow. Folk song / N.Skorobogatko
ІНФОРМАЦІЯ З ПОЛІГРАФІЇ

Тому не дивно, що ім’я улюбленої у широкому колі слухачів народної артистки України, прославленої представниці кобзарського мистецтва, блискучого концертного виконавця і педагога добре знане в Україні та світі. Її мистецтво приваблює глибокою змістовністю, емоційною наснаженістю, одухотвореністю, щирістю і безпосередністю передачі різноманітних почуттів, переконливістю багатогранного розкриття художніми засобами душевних переживань ліричних героїв у ніжно ліричних піснях та психологічно поглиблених, сповнених драматизму і трагізму музичних оповідях про героїко-патріотичні подвиги історичних постатей і складні події з життя рідного народу…

Слід наголосити на багатогранності її мистецької діяльності – сильне виконавство, участь в моно виставах, озвучення кінофільмів і телевистав, композиція музичних творів для бандури, запис програм на аудіокасетах та ком пакт-дисках, педагогіка, тощо…

Її різножанровий репертуар відзначається новизною і оригінальністю, а глибокоемоційний спів знаходить щирий відгук у серцях чисельних слухачів, людей різного віку і різних національностей: Польщі, Німеччини, Росії, Італії, Австрії, Чехії, Канади, США.

Показово, що Галина Менкуш була нагороджена в Америці почесним дипломом «На знак визнання видатного внеску у прогрес ХХ сторіччя», її ім’я включене до довідника «Життя славетних» та видань Американського Бібліографічного Інституту.»

Вже в часи незалежності нашої держави Галина Менкуш удостоєна почесних звань заслуженої артистки України (1995) і Народної артистки України (2002), а в 1997 р. Галина Менкуш була рекомендована на здобуття Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка.

Композитор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч України
Богдана Фільц

* * *

Halyna Menkush, a famous bandura player made herself known to be bright and original in various spheres of creative activity. Therefore, it is natural that the name of this National Artist of Ukraine, this glorious representative of the Cossack’s art, brilliant concert performer and teacher, beloved among numerous listeners, is widely known in Ukraine and all over the world. Being deep and substantial, her art attracts with emotional excitement, spirituality, sincerity and ingenuous reflection of various feelings, , cogency of rendering the conflict within the songs of lyrical heroes by means of imagery in the tender lyrical songs and musical stories. psychologically deep, full of drama and tragedy, that tell us about heroic and patriotic deeds of historical personalities as well as hard times faced by native people…

It should be stressed that her art activity is extremely: breathtaking play, participation in solo performances, dubbing of films and television performances, musical composition, for bandura, programmes recording on audio cassettes and CDs, pedagogical activities, etc.
Her repertoire, so diverse in terms of genre, is notable for its novelty and originality and deep emotional performance of Halyna Menkush catches on with the hearts of numerous listeners, people of different ages and nationalities: for Poland, Germany, Russia, Italy, Austria, Grech Republic, Canada, USA.

It is significant that Halyna Menkush was awarded a Diploma of Honor «To approve the prominent contribution to the 20th century progress», her name is included to the «Life of Prominent People» reference book and to the publications of the American Bibliographic Institute.»

In the course of our country’s independence Halyna Menkush was awarded the titles of Honoured Artist of Ukraine (1995), National Artist of Ukraine (2002), and in 1997 Halyna Menkush was recommended for the National Prize of Ukraine named after T.Shevchenko.

Composer, Candidate of Art Criticism, Honored Art Worker of Ukraine
Bohdana Filts

* * *

…Коли ти граєш на бандурі,
Мені здається, вихор бурі несе нестримно мене в степ
І дзвони б’ють і брязкіт зброї луною йде,
А серце чує гомін волі…

Є Чередниченко

Струни серця мого, не змовкайте ніколи
Щоб і в дітях озвалась батьків сивина
Моя доля, мов пісня, – з життя і любові
А любов – та від роду невмируща струна

М.Сингаївський

Галино-Сан! Галино-Сан!
Бандури Ваші – чудодійність!
Їх голос – це одна біблійність!
Що нам дарують небеса

А.Грицай

… Чи й справді від померлих і живих,
Зневірених і вірою всемічних
Прийшла ти у минущість буднів цих
Прийшла мені нагадувать про вічне…

Твій голос, твою пісню збережу,
Як береже солдат останню кулю
Співай, співай… Ти з білого дощу…
І де луна часів давноминущих…

Л.Туглій

Ідея дизайну: П.Гончаренко
Мастеринг: А.Томашенко
Звукорижесери: Ю.Вінник, А.Білозьоров, М.Дідківський, А.Китастий

* * *

… When you play the bandura,
It seemsto me that vortex of the storm blows me into the steppe without restraint.
And the bells toll and the clank of army rebellows
And my heart hearssound of freedom…

Ye. Cherednychenko

Let the strings of my heart sound forever and ever
Lets the progeny honour the wisdom of grey gray
As my destiny sond tells of love and my day
And the ringing of love string is not going to fade

M.Synhajivsky

Halyno-San! Halyno-San!
How magic are banduras you play!
How biblically over us they sway!
This sound is from the heaven and the Sun

A.Grytsai

From those who live and those who passed away,
The unbelievers and those powerful in faith
Your magic came to face the fleeting day
You came so infinite, so endless in your grace…

I’ll keep your voice and song of yours so dearly,
Like soldier keeps last bullet in the fight
Sing on, sing on … You are like rain, you’re white…
The echoing of ages sounds clearly…

L.Tyhlii

Translated by Anna Kazka, 2009. All rights reserved.

© 2009 Г.Менкуш. ℗ 2009 «УКРМЮЗІК»
Вироблено: СТ «УКРМЮЗІК», м. Київ, 03142,
пр-т. Палладіна, 32, оф. 425, тел.: + 38 044 502 1270. Інтернет-магазин: www.ukrmusic.com.ua
Дистрибуція: «УКРМЮЗІК». Гуртовий продаж: тел.: + 38 044 502 1270, e-mail: music_sales@ukrmusic.com.ua. Всі права виробника та власника дотримано. Несанкціоновані копіювання, відтворення та публічна трансляція заборонені. Вироблено в Україні.